���������.������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
14
5.92
0.00
3.20
3.20
54.11%
54.11%
รายจ่ายลงทุน
5
0.65
0.00
0.08
0.08
12.16%
12.16%
รายจ่ายภาพรวม
19
6.56
0.00
3.28
3.28
49.99%
49.99%
×