สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
1.70
0.07
1.04
1.10
60.97%
65.03%
รายจ่ายลงทุน
7
1.10
0.74
0.25
0.99
23.04%
90.04%
รายจ่ายภาพรวม
20
2.80
0.81
1.29
2.10
46.02%
74.88%
×