สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
2.84
0.05
2.50
2.55
88.18%
89.80%
รายจ่ายลงทุน
7
0.99
0.27
0.72
0.99
72.47%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
20
3.83
0.32
3.22
3.54
84.10%
92.45%
×