สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
2.87
0.00
1.83
1.83
63.69%
63.69%
รายจ่ายลงทุน
3
3.12
2.73
0.11
2.84
3.38%
91.03%
รายจ่ายภาพรวม
16
5.99
2.73
1.94
4.67
32.31%
77.91%
×