���������.��������������������������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
7
3.83
2.96
0.03
2.99
78.22%
รายจ่ายภาพรวม
7
3.83
2.96
0.03
2.99
78.22%
×