���������.��������������������������������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
3.12
0.02
2.17
2.19
69.56%
70.35%
รายจ่ายลงทุน
2
0.23
0.00
0.23
0.23
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
11
3.35
0.02
2.40
2.43
71.66%
72.40%
×