ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
4.47
0.00
2.46
2.46
54.97%
54.97%
รายจ่ายลงทุน
1
0.67
0.67
0.00
0.67
0.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
14
5.14
0.67
2.46
3.13
47.81%
60.83%
×