ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
7.75
0.00
5.48
5.48
70.65%
70.65%
รายจ่ายลงทุน
1
0.67
0.00
0.67
0.67
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
16
8.42
0.00
6.15
6.15
72.99%
72.99%
×