ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
20
10.30
0.00
6.59
6.59
63.91%
63.91%
รายจ่ายลงทุน
8
1.98
1.18
0.32
1.50
16.13%
75.55%
รายจ่ายภาพรวม
28
12.29
1.18
6.91
8.08
56.20%
65.79%
×