��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
16
7.51
6.41
0.00
6.41
85.35%
รายจ่ายลงทุน
14
1.37
1.37
0.00
1.37
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
30
8.88
7.78
0.00
7.78
87.61%
×