สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
1.42
0.11
0.84
0.95
59.54%
67.28%
รายจ่ายลงทุน
2
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
8
1.45
0.11
0.88
0.99
60.44%
68.01%
×