สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
6
2.32
0.09
1.85
1.94
79.68%
83.69%
รายจ่ายลงทุน
2
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
8
2.77
0.09
1.85
1.94
66.74%
70.10%
×