���������.��������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
5
1.86
1.81
0.00
1.81
97.23%
รายจ่ายภาพรวม
5
1.86
1.81
0.00
1.81
97.23%
×