���������.��������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
5
2.32
2.04
0.00
2.04
87.92%
รายจ่ายภาพรวม
5
2.32
2.04
0.00
2.04
87.92%
×