แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
8
4.10
0.00
2.13
2.13
51.88%
51.88%
รายจ่ายลงทุน
24
353.69
165.73
160.16
325.89
45.28%
92.13%
รายจ่ายภาพรวม
32
357.79
165.73
162.28
328.02
45.35%
91.67%
×