แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
9
7.74
0.02
5.23
5.25
67.60%
67.86%
รายจ่ายลงทุน
25
371.69
89.11
268.99
358.10
72.36%
96.34%
รายจ่ายภาพรวม
34
379.43
89.13
274.22
363.35
72.27%
95.76%
×