แขวงทางหลวงมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
13
8.52
0.00
6.24
6.24
73.22%
73.22%
รายจ่ายลงทุน
36
501.50
289.23
196.56
485.79
39.19%
96.86%
รายจ่ายภาพรวม
49
510.02
289.23
202.80
492.03
39.76%
96.47%
×