���������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
5
5.11
4.72
0.00
4.72
92.28%
รายจ่ายลงทุน
42
439.33
328.59
98.42
427.01
97.19%
รายจ่ายภาพรวม
47
444.44
333.31
98.42
431.73
97.13%
×