ทางหลวงชนบทมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.26
0.00
0.16
0.16
60.62%
60.62%
รายจ่ายลงทุน
33
135.06
30.32
6.95
37.28
5.14%
27.60%
รายจ่ายภาพรวม
34
135.32
30.32
7.11
37.43
5.25%
27.66%
×