ทางหลวงชนบทมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
2
1.63
0.00
0.65
0.65
40.13%
40.13%
รายจ่ายลงทุน
35
147.78
51.59
84.40
135.99
57.11%
92.02%
รายจ่ายภาพรวม
37
149.41
51.59
85.06
136.64
56.92%
91.45%
×