ทางหลวงชนบทมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.73
0.01
0.61
0.62
83.74%
85.38%
รายจ่ายลงทุน
33
164.77
89.48
60.28
149.76
36.58%
90.88%
รายจ่ายภาพรวม
34
165.50
89.49
60.89
150.38
36.79%
90.86%
×