���������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
1
0.62
0.44
0.01
0.45
72.53%
รายจ่ายลงทุน
25
126.90
72.14
41.16
113.30
89.28%
รายจ่ายภาพรวม
26
127.53
72.58
41.17
113.75
89.19%
×