สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
0.95
0.00
0.56
0.56
59.14%
59.14%
รายจ่ายภาพรวม
11
0.95
0.00
0.56
0.56
59.14%
59.14%
×