สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
12
2.55
0.00
1.74
1.74
68.30%
68.30%
รายจ่ายลงทุน
3
0.06
0.00
0.06
0.06
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
15
2.61
0.00
1.80
1.80
69.03%
69.03%
×