���������.���������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
12
2.62
1.19
0.00
1.19
45.29%
รายจ่ายภาพรวม
12
2.62
1.19
0.00
1.19
45.29%
×