���������.���������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
1.72
0.00
0.85
0.85
49.28%
49.28%
รายจ่ายภาพรวม
11
1.72
0.00
0.85
0.85
49.28%
49.28%
×