สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.03
0.00
0.02
0.02
65.49%
65.49%
รายจ่ายภาพรวม
1
0.03
0.00
0.02
0.02
65.49%
65.49%
×