สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.09
0.00
0.07
0.07
77.44%
77.44%
รายจ่ายภาพรวม
1
0.09
0.00
0.07
0.07
77.44%
77.44%
×