สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
1
0.08
0.00
0.04
0.04
56.94%
56.94%
รายจ่ายลงทุน
1
1.25
1.25
0.00
1.25
0.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
2
1.32
1.25
0.04
1.29
3.26%
97.53%
×