������������������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
1
0.10
0.10
0.00
0.10
93.67%
รายจ่ายลงทุน
2
2.80
0.04
2.49
2.53
90.37%
รายจ่ายภาพรวม
3
2.91
0.14
2.49
2.63
90.48%
×