สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
10
4.65
0.02
3.32
3.34
71.53%
71.86%
รายจ่ายภาพรวม
10
4.65
0.02
3.32
3.34
71.53%
71.86%
×