สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
14
4.42
0.00
3.53
3.53
79.94%
79.94%
รายจ่ายภาพรวม
14
4.42
0.00
3.53
3.53
79.94%
79.94%
×