���������.��������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
13
4.36
3.63
0.01
3.64
83.46%
รายจ่ายลงทุน
1
0.12
0.12
0.00
0.12
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
14
4.48
3.75
0.01
3.76
83.90%
×