สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
3
0.80
0.00
0.28
0.28
35.14%
35.14%
รายจ่ายภาพรวม
3
0.80
0.00
0.28
0.28
35.14%
35.14%
×