สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
3
1.00
0.00
0.82
0.82
81.82%
81.82%
รายจ่ายภาพรวม
3
1.00
0.00
0.82
0.82
81.82%
81.82%
×