สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
4
1.60
0.10
1.12
1.22
69.81%
76.09%
รายจ่ายภาพรวม
4
1.60
0.10
1.12
1.22
69.81%
76.09%
×