���������.��������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
5
2.12
1.92
0.00
1.92
90.61%
รายจ่ายลงทุน
2
0.11
0.11
0.00
0.11
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
7
2.23
2.03
0.00
2.03
91.07%
×