สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
12
4.34
0.13
2.98
3.12
68.77%
71.86%
รายจ่ายลงทุน
3
1.61
0.04
1.41
1.44
87.19%
89.42%
รายจ่ายภาพรวม
15
5.95
0.17
4.39
4.56
73.76%
76.62%
×