สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
14
3.24
0.20
1.93
2.13
59.42%
65.66%
รายจ่ายลงทุน
1
0.01
0.00
0.01
0.01
100.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
15
3.25
0.20
1.94
2.14
59.55%
65.77%
×