���������.��������������������� ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
17
4.31
2.86
0.01
2.86
66.49%
รายจ่ายภาพรวม
17
4.31
2.86
0.01
2.86
66.49%
×