สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
15
5.26
0.39
3.08
3.47
58.45%
65.86%
รายจ่ายลงทุน
2
4.34
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รายจ่ายภาพรวม
17
9.60
0.39
3.08
3.47
32.03%
36.09%
×