สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
16
8.73
0.26
6.70
6.96
76.69%
79.67%
รายจ่ายลงทุน
8
32.85
3.15
0.00
3.15
0.00%
9.59%
รายจ่ายภาพรวม
24
41.58
3.41
6.70
10.11
16.11%
24.31%
×