สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
21
14.09
0.43
8.00
8.43
56.76%
59.83%
รายจ่ายลงทุน
11
4.81
0.97
0.00
0.97
0.00%
20.11%
รายจ่ายภาพรวม
32
18.90
1.40
8.00
9.40
42.31%
49.72%
×