���������������������������������������������������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
18
12.05
6.38
0.12
6.50
53.92%
รายจ่ายลงทุน
3
4.70
0.00
3.29
3.29
70.09%
รายจ่ายภาพรวม
21
16.75
6.38
3.42
9.79
58.45%
×