ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
25
111.86
0.00
75.17
75.17
67.20%
67.20%
รายจ่ายลงทุน
32
14.50
4.42
8.94
13.36
61.69%
92.14%
รายจ่ายภาพรวม
57
126.35
4.42
84.11
88.53
66.56%
70.06%
×