ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
30
181.22
0.00
156.77
156.77
86.50%
86.50%
รายจ่ายลงทุน
32
14.11
0.73
12.63
13.36
89.54%
94.69%
รายจ่ายภาพรวม
62
195.33
0.73
169.40
170.13
86.72%
87.09%
×