ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
30
266.25
0.00
201.22
201.22
75.57%
75.57%
รายจ่ายลงทุน
51
42.38
25.02
2.67
27.69
6.29%
65.33%
รายจ่ายภาพรวม
81
308.63
25.02
203.88
228.90
66.05%
74.16%
×