������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
รายจ่ายประจำ
28
186.89
168.61
0.15
168.76
90.29%
รายจ่ายลงทุน
22
27.90
7.52
20.38
27.90
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
50
214.79
176.13
20.53
196.66
91.55%
×