������������������������������������������ ���.������������������������

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
28
172.76
0.10
155.82
155.92
90.19%
90.25%
รายจ่ายลงทุน
20
23.45
14.65
8.80
23.45
37.51%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
48
196.21
14.75
164.61
179.37
83.89%
91.41%
×