สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร

ชื่องบ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ
11
5.58
0.00
2.74
2.74
49.14%
49.14%
รายจ่ายลงทุน
4
2.41
2.41
0.00
2.41
0.00%
100.00%
รายจ่ายภาพรวม
15
7.98
2.41
2.74
5.15
34.32%
64.47%
×